We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Nieuwsbrief Hyperloop / zonnepark

Van Hyperloop Groningen 

 

Inspraak

Om bewoners duidelijkheid te geven voor de komende 25 jaar, heeft de gemeente een gebiedsvisie opgesteld voor Meerstad-Noord. De concept-gebiedsvisie heeft ter inspraak gelegen van 26 november t/m 23 december 2020. Er zijn 32 inspraakreacties binnengekomen. Hoe de gemeente de reacties heeft verwerkt, staat in de Nota van Antwoord.

 

De reacties hebben geleid tot aanpassing van de concept-gebiedsvisie. Naast een aantal tekstuele wijzigingen, is de gebiedsvisie aangepast op de volgende punten:

 

1) Verder concretiseren van hoogte, maat, afstand van de Hyperloop en het zonnepark.

2) Grotere afstand van het zonnepark bij het Eemskanaal zuidzijde ten opzichte van bewoners.

3) Kiezen van het tracé van de Hyperloop.

4) Bevestiging dat in de zuidwesthoek kleinschalige woningbouw mogelijk blijft.

5) Beter weergeven van het proces na vaststelling door de gemeenteraad.

6) Betere onderbouwing van de biodiversiteit en landschappelijke inpassing.

 

De Gebiedsvisie Meerstad-Noord, de Nota van Antwoord, de brief van B&W aan de gemeenteraad en de bijlagen vindt u op onze website: https://gemeente.groningen.nl/gebiedsvisie-meerstad-noord   

 

Contour zonnepark

We realiseren het zonnepark grotendeels binnen de bestaande sloten in het gebied. Daarmee sluiten we aan op de bestaande structuur van het landschap. Ook hebben we op deze manier zo min mogelijk hekken nodig en houden we afstand van woningen. Met dit formaat zonnepark kan maximaal ruim 210 MWp aan energie of warmte worden opgewekt.

 

De contour van het zonnepark is weergegeven in onderstaande tekening:

Tracé Hyperloop
Voor de Hyperloop is uiteindelijk de keuze gemaakt voor tracé 2b. Dit tracé loopt van het zuidwesten naar het noordoosten door de polder. Met dit tracé grenst het Hyperloop Testcentrum aan de groene zone door het zonnepark. Het testcentrum komt daarmee op een aantrekkelijke locatie in het gebied. De weg naar het testcentrum kan lopen vanaf het Eemskanaal zuidzijde. Ook kan er een fietspad langs de buis van de Hyperloop worden aangelegd.

Participatie

De gebiedsvisie is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Er is acht keer overleg geweest met de participatiegroep met daarin circa twintig bewoners. Ook zijn de plannen gepresenteerd op twee informatieavonden en waren er diverse persoonlijke contacten. Bewoners uit de participatiegroep hebben tevens een gesprek gehad met de wethouders Roeland van der Schaaf en Philip Broeksma.

 

Hoewel de gebiedsvisie in overleg met de participatiegroep is gemaakt, heerst nog steeds de mening dat de ontwikkelingen niet passen in het landschap. De omwonenden zijn gewend aan rust en ruimte en willen dit graag zo houden. Bewoners wensen onder andere een buffer van 500 meter rondom het zonnepark. Daar wordt in de visie alleen aan de oostkant, vanwege de landschappelijke inpassing, aan voldaan. Daar staan ongeveer 50 woningen op een afstand van 500 meter. Ongeveer 20 woningen staan op een afstand van 300 meter ten opzichte van de erfgrens en 9 woningen staan dichterbij. Een afstand van 150 meter is een maat die bij soortgelijke parken vaak wordt aangehouden.

 

Omwonenden hebben zorgen geuit over overlast, met name zicht en geluid. Daarnaast zien zij graag koppelkansen gerealiseerd zoals veiligere wegen, snel internet en medegebruik van de groene buffer. Deze wensen van de omgeving willen we graag na de besluitvorming door de gemeenteraad samen met de bewoners verder uitwerken, als onderdeel van de ontwikkeling van het zonnepark. Omwonenden kunnen daarnaast financieel participeren.

 

Besluitvorming in gemeenteraad

De gemeenteraad beslist of het geplande zonnepark, het TenneT-transformatorstation en het Hyperloop testcentrum zorgvuldig zijn ingepast in de omgeving. Hiervoor zijn in april meerdere raadsvergaderingen ingepland:

  • 7 april: beeldvormende vergadering
  • 21 april: meningsvormende vergadering
  • 28 april: besluitvormende vergadering

Bij de beeldvormende vergadering is gelegenheid voor bewoners en belangengroepen om in te spreken. Op 21 en 28 april zal niet alleen de gebiedsvisie Meerstad-Noord worden besproken, maar ook de verkenning naar windenergie in de gemeente Groningen en een fonds voor de energietransitie. Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad op de website https://gemeenteraad.groningen.nl

 

Vervolgtraject

Als de gebiedsvisie is vastgesteld, kan het European Hyperloop Center (EHC) de benodigde vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Het EHC zal daar maximaal tien jaar blijven.

 

Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook wordt het plan voor het TenneT-transformatorstation verder uitgewerkt. Dit jaar zal nodig zijn voor de onderzoeken en MER-procedure. In 2022 kunnen dan de vergunningaanvraag en besluitvorming plaatsvinden. Als alles vlot verloopt, kunnen in 2023 – 2024 het zonnepark en het hoogspanningsstation worden gebouwd.

 

De vergunning van het zonnepark wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Er komen twee momenten om te bepalen of het zonnepark na verloop van de subsidietermijn nog rendabel te exploiteren is: na 15 en 20 jaar. Wat er na die tijd met het gebied gebeurt, is nog niet bekend en afhankelijk van de situatie over 20-30 jaar.


Werkgroepen

Graag willen we samen met bewoners de plannen voor het zonnepark verder uitwerken. Dan kunt u denken aan de inrichting van de groene buffer tussen het zonnepark en de woningen, de technologie van het zonnepark en de uitwerking van koppelkansen zoals snel internet en veilige wegen. Hier komen we op terug als de besluitvorming over de gebiedsvisie is afgerond.

 

Nieuw: virtueel bezoekerscentrum

De gemeente Groningen heeft samen met het bureau The Imagineers een virtueel bezoekerscentrum ingericht. Hier vindt u onder meer informatie over het geplande zonnepark, het Hyperloop Testcentrum en het TenneT-transformatorstation. Er is onder meer een plattegrond met de 3D-verbeeldingen van het zonnepark en de Hyperloop. Ook zijn er diverse documenten te vinden. U bent er van harte welkom: https://meerstad-noord.theimagineers.com/tour

 

Meer informatie vindt u vooralsnog ook op de websites van de gemeente Groningen en Hardt Hyperloop:

 

Nieuwsbrief

De komende tijd willen we u op de hoogte houden via een ander mailadres: Meerstad-Noord@groningen.nl . Als u hier bezwaar tegen heeft, zou u dit dan willen aangeven via ditzelfde mailadres? Dan schrijven we u uit van de mailinglijst.

 

Vragen

Heeft u een vraag, zorg of suggestie over de gemeentelijke plannen? Dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Marco Sanders, via marco.sanders@groningen.nl en tel. 06 - 15 87 43 47.

 

 

terug

Eerdere nieuwsberichten over Hyperloop Groningen:


 

 

Nieuwsbrief Hyperloop / zonnepark

Van Hyperloop Groningen 

 

Graag willen we u bijpraten over de laatste stand van zaken rond de concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord. Dit gebied is zoals u weet in beeld voor de realisatie van een grootschalig zonnepark met transformatorstation en een testlocatie voor de Hyperloop.

 

 

3D-impressies

In opdracht van de gemeente en het European Hyperloop Center (EHC) heeft het bureau The Imagineers 3D-verbeeldingen gemaakt van de geplande ontwikkelingen in de polder. Het zonnepark en de twee varianten voor de Hyperloop uit de concept-gebiedsvisie zijn vanuit verschillende gezichtspunten te zien. Het transformatorstation volgt nog. De bufferzone rondom de geplande ontwikkelingen is leeg. Als de gebiedsvisie is vastgesteld, willen we graag met omwonenden in gesprek over de inrichting van deze bufferzone.

 

Bekijk de 3D-impressies via: https://www.theimagineers.com/hyperloopgroningen

 

Inspraak

De concept-gebiedsvisie Meerstad-Noord heeft ter inspraak gelegen van 26 november t/m 23 december 2020. Er zijn 33 inspraakreacties binnengekomen. We zijn bezig om alle inspraakreacties te beantwoorden. Op basis van de inspraakreacties wordt de gebiedsvisie op een aantal punten aangepast.

 

De inspraakreacties, de antwoordnota en de aangepaste gebiedsvisie gaan in de loop van maart naar het college van Burgemeester en Wethouders. Als het college instemt met de voorgestelde wijzigingen, wordt de gebiedsvisie behandeld in de gemeenteraad van 28 april 2021. De gemeenteraad beslist of het geplande zonnepark, het Tennet-transformatorstation en het Hyperloop testcentrum zorgvuldig zijn ingepast in de omgeving. Bij raadsvergaderingen kunnen inwoners inspreken.

 

Participatie

De concept-gebiedsvisie is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden, het waterschap en de provincie. Er is een participatiegroep met daarin circa twintig bewoners. De participatiegroep, gemeente en Hardt Hyperloop zijn acht keer bij elkaar gekomen voor overleg. Daarnaast hebben we in september een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er een gesprek geweest tussen de bewoners en de wethouders Roeland van der Schaaf (ruimtelijke ordening) en Philip Broeksma (energietransitie).

 

Bewoners in de polder waarderen de rust en de ruimte en zien de veranderingen liever niet. Desondanks is zo goed mogelijk overeenstemming geprobeerd te bereiken over uitgangspunten en invullingen.

 

Rectificatie
In de concept-gebiedsvisie stond dat Dorpsbelangen Lageland en de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland ook hun inbreng hebben geleverd. Vanuit Dorpsbelangen en de energiecoöperatie is aangegeven dat dit niet juist is. De bewoners zitten op persoonlijke titel in de participatiegroep, los van hun eventuele bestuurlijke functies bij Dorpsbelangen of de energiecoöperatie. Bij deze wordt gehoor gegeven aan de gevraagde rectificatie.

 

Vervolgtraject

Als de gebiedsvisie is vastgesteld, kan het European Hyperloop Center de benodigde vergunning aanvragen om het project te gaan realiseren. Voor het zonnepark wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarna ook hiervoor een vergunning kan worden aangevraagd. Ook wordt het plan voor het TenneT transformatorstation verder uitgewerkt. Als alles voorspoedig verloopt, verwacht het EHC eind 2021 of begin 2022 te beginnen met de bouw. Het is de planning dat in 2023/2024 vervolgens ook de realisatie van het zonnepark en het transformatorstation begint.

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites van de gemeente Groningen en Hardt Hyperloop:

 

Heeft u een vraag, zorg of suggestie over de gemeentelijke plannen? Dan kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Marco Sanders, via marco.sanders@groningen.nl en tel. 06 - 15 87 43 47. Via deze nieuwsbrief blijven we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

 

terug