We zoeken hulp! Kijk bij "Activiteiten" - "Vrijwilligers" hoe jij je steentje kunt bijdragen.

Skeave Huse

Ingekomen brief van de Gemeente Groningen

15/09/2021

 

Via deze e-mail informeren wij u over het voorgenomen beluit van het college van de gemeente Groningen over het plan voor een nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg te Harkstede (GN).

Dit voorgenomen besluit is om door te gaan met de realisatie van deze woonvorm, met inachtneming van de beheersmaatregelen die zijn genoemd in het omgevingsonderzoek. De onderbouwing van het voorgenomen besluit is opgenomen in de collegebrief, deze is vandaag vanaf 12.00 uur te lezen op https://gemeente.groningen.nl/benw-besluiten

 

Het is nu aan de gemeenteraad om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te makenDe gemeenteraad bespreekt de woonvorm  op woensdag 22 september aanstaande van 20.00 uur tot 21.30 uur tijdens een beeldvormende bijeenkomst. U kunt schriftelijk en digitaal inspreken tijdens deze vergadering. In de bijlage vindt u hier meer informatie over en staat hoe u de raadsbijeenkomst kunt bekijken.

 

De gemeenteraad bespreekt de woonvorm daarna op 29 september tijdens een meningsvormende raadsbijeenkomst. Naar verwachting  neemt het college een definitief besluit op 26 oktober.

Live Uitgezonden Raadsbijeenkomsten 22 September 2021 2

Zie hieronder de reactie van Dorpsbelangen Meerstad op het voorgenomen besluit.

Reactie DB Meerstad Woonvorm Harkstede

Ingekomen brief van de Gemeente Groningen

 

Graag houden we jullie op de hoogte van de laatste stand van zaken en de vervolgstappen die gaan komen na de zomervakantie. Het definitief rapport van het omgevingsonderzoek wordt binnenkort door Breuer&Intraval aangeboden aan de gemeente Groningen.

 

Rapport openbaar

Op dinsdag 24 augustus wordt het rapport ter kennisname aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen. De dag erna, op woensdag 25 augustus wordt het digitaal rapport met jullie gedeeld en vanaf die dag is het rapport volledig openbaar. Het rapport zal dan ook geplaatst worden op de webpagina https://gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg. Op vrijdag 27 augustus wordt dit kenbaar gemaakt via de digitale nieuwsbrief Oost.

 

Gesprek

Het college nodigt een vertegenwoordiging van de direct omwonenden en belanghebbenden uit voor een gesprek met de wethouders Van der Schaaf en Jongman. In dit gesprek kunt u uw reactie geven op de resultaten van het omgevingsonderzoek en welke overwegingen het college mee dient te nemen in hun besluitvorming.

De uitnodigingsbrief voor het gesprek wordt na de collegevergadering van dinsdag 24 augustus verstuurd. Naast u als gesprekspartner, zal de uitnodigingsbrief ook verstuurd worden aan de 49 adressen die als direct omwonenden worden beschouwd. Het gesprek gaat plaatsvinden op donderdagavond 2 september van 19.30 – 21.30 uur. Mocht u willen deelnemen aan het gesprek, dan kunt u dit aan ons laten weten. Van de direct omwonenden kunnen vijf personen aan het gesprek deelnemen en voor de andere belanghebbenden is er plek voor vijf personen.  

 

Besluitvormingstraject

Na het gesprek neemt het college op 14 september een voorgenomen besluit. Het college neemt pas een definitief besluit nadat het de raad in de gelegenheid heeft gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten.

Vervolgens is het aan de raad om het onderwerp te agenderen in een bijeenkomst (of dit een beeldvormende en/of meningsvormende bijeenkomst is aan de raad zelf). In principe is de raad akkoord met het door ons voorgestelde tijdspad: woensdag 22 september eventueel de beeldvormende sessie en woensdag 29 september de meningsvormende sessie. Zodra dit definitief bekend is wordt u hierover geïnformeerd.

 

Daarna neemt het college een definitief besluit over de woonvorm.


Eerder gepubliceerd:

 

Op 19 januari j.l. vond de online bewonersbijeenkomst plaats n.a.v. de beoogde locatie voor Skaeve Huse aan de Hoofdweg.
Tijdens deze sessie was het mogelijk om vragen te stellen.

 

Vanaf 1 februari zullen er antwoorden te lezen zijn op: Vragen en antwoorden plan voor nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg | Gemeente Groningen.
In de loop van de week van 1 februari zal dit aangevuld worden.


Vanuit Dorpsbelangen Meerstad hebben wij de volgende vragen, op voorhand, aan de gemeente gestuurd. Dit n.a.v. e-mails van inwoners van Meerstad. Dank daarvoor.


Vragen/ zorgen:

De gekozen locatie.

De doelgroep vraagt een prikkelarme omgeving en een vaste, stabiele woonplek.

 • Is de gekozen locatie voldoende prikkelarm
 • Is de gekozen locatie stabiel genoeg, gezien het om een tijdelijke/ geen permanente plek gaat?
 • Welke plannen zijn er na de tijdelijke aard? Kan er een nog zwaardere woonvorm geplaatst worden? (Re-socialisatie van forensische patiënten)
 • De locatie voldoet aan praktische criteria (de grond is van de gemeente; deze is groot genoeg en er zijn aansluitingen). Zouden inhoudelijke criteria, die de veiligheid betreffen niet leidend moeten zijn, van waaruit praktische criteria gerealiseerd kunnen worden?
 • Waarom wordt er niet nu al een permanente locatie gezocht, gezien er na 10 jaar alsnog een andere plek gevonden moet worden? Dan doorlopen we dit traject opnieuw.

 

Uit vergelijkbare projecten in andere steden komt naar voren dat er weinig overlast is rondom de woonplek.
Dit roept vragen op: Kan dit gespecificeerd worden?

 • Wat voor een soort overlast is er in andere steden? Hoe is hiermee omgegaan?

Er zal een sociaal beheerder op het terrein wonen.

 • Welke rol heeft de sociaal beheerder concreet? Waar draagt deze zorg voor?
 • En wellicht nog wel belangrijker, wie draagt zorg voor het beheer buiten het terrein?
 • Hoe wordt toezicht gehouden buiten het terrein en wie beheert hierin indien nodig?
 • Hoe wordt toezicht gehouden buiten het terrein en wie beheert hierin indien nodig?

 

Het omgevingsonderzoek.

 • Kan het plan doorgaan als het omgevingsonderzoek negatief uitwijst?
 • Welke betrokken partijen worden geïnterviewd?

 

Op een aantal vragen is gedurende de sessie al antwoord gegeven, maar wij hopen in de komende week op alle vragen een antwoord te krijgen.

 

 

Nieuwe informatie over het omwonendenonderzoek voor Skaeve Huse.
Als Meerstad worden we genoemd als partij. We houden jullie op de hoogte en zullen - als wij deze ontvangen - de enquête met jullie delen.

Zeker weten dat je deze niet mist? Meld je aan voor de klankbordgroep (klik hier) dan ontvang je de enquête sowieso per e-mail.

Bericht van de gemeente:

Plan voor woonvorm Hoofdweg: omgevingsonderzoek en vragen en antwoorden

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen aan de Hoofdweg een nieuwe woonvorm starten. Onderzoeksbureau Breuer & Intraval voert hiervoor de komende maanden een omgevingsonderzoek uit.

 

Het onderzoeksbureau heeft begin maart met de gemeente, de zorginstellingen en Lefier gesproken om het plan voor de woonvorm zo duidelijk mogelijk te krijgen. De komende tijd spreekt het onderzoeksbureau met andere betrokken mensen en organisaties: politie, brandweer, omwonenden, bedrijven, instellingen en belangenverenigingen in de omgeving. De afspraken hiervoor worden binnenkort gemaakt.

 

Onder bewoners in de brede omgeving van de Hoofdweg houdt het onderzoeksbureau een enquête. Deze wordt eind maart of begin april uitgezet in het gebied Meerstad, Harkstede, Engelbert, Middelbert, Woudbloem, Lageland, Scharmer en Kolham.

 

Digtale bijeenkomst: video terugkijken en vragen en antwoorden

Op dinsdag 19 januari 2021 was een digitale informatiebijeenkomst over het plan voor de nieuwe woonvorm. U kunt de video van de bijeenkomst terugkijken.

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld. Hiervan is een lijst met (veel gestelde) vragen en antwoorden gemaakt.

 

Meer info: https://gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg